Dating sider for gifte Fredensborg What are some 100 free bisexual girl phone chat numbers

I et „Kongeligt Skiode og Gave-Brev" af 2den August 1600 læser vi: „Og efterdi for- nævnte Plads udi saa lang en Tiid haver lagt øde, og ikke derpaa er faaet nogen Bygning: Saa og efterdi Universitetet der udi fornævnte vor Kiobstæd Kiobenhavn er med en nye Residentz blevet forbedret; Thi have vi naadigst undt, skiøt og givet, og nu med dette Vort aabne Brev unde, skiøde og give formeldte Plads til Universitetet der sammesteds, saa det altid herefter skal ligge og bruges til en Have til formeldte Residence, hvorudi kan ympes og plantis synderlige S i m p 1 i c i a, og skal den Professor, som i formeldte Residentze bli- ver boendes, dermed have Opseende." Haven laa ud mod Skidenstræde — den nuværende Krystalgade — omtrent paa den Plads, hvor nu Zoologisk Musæum ligger. I Aarene omkring 1787 fandt nogle indre Stridigheder Sted, drejende sig navnlig om Lektorens Ret til at benytte Havens Materiale.

IAaret 1600 skulde der bygges en ny „Residentz" i Studiegaarden som Bolig for en af Professorerne, og det blev da besluttet, at et Jordareal, „220 Fødder i Længden og 110 Fødder i Bredden", hvil- ket fra først af havde været bestemt til Opførelse af Enkesæder for Præsteenker, skulde udlægges til en botanisk Have. Senere gaves Direktionen videre Ram- mer; i 1798 bestod den af Statsminister G. Reventlow og Pro- fessorerne W 1 d i k e, V a h 1 og Viborg. Bache var bleven Gartner i hans Sted, medens Martin Vahl i 1779 var bleven Lektor.

Under Arbejderne med Indretningen skulde Holmskjold have Tilsyn med Bygningernes Opførelse, G. Hars- dorf f skulde tilse, at de leverede Tegninger fulgtes, medens Rottbøll skulde svare til, at Haven blev anlagt og indrettet paa rette Maade.

Juli 1778 de Planer, som Kommissionen havde fremlagt ved- rørende denne ny Have.

Husene laa dels direkte i Forbin- delse med Beboelseshusene, dels frit, nogle af dem laa med Facaden mod Syd, andre vendte mod Sydvest. Han gør her opmærksom paa den skadelige Indvirkning, som Røgen, der med visse Vinde føres ind over Haven, udøver paa Planterne; han klager over den slette Jordbund, som for en stor Del bestaar af Murbrokker, medens andre Dele af Haven er altfor mul- dede paa Grund af den tidligere intensive Dyrkning med Køkken- urter, og han beretter, at visse Dele af Haven ved Højvande over- svømmes med Saltvand. 1820, se f.o.) havde ikke ført til noget Re- sultat; men nu var Tanken atter med Kraft bleven offentlig fremført af Weilbach. November 1857 en Komité, bestaaende af Havens Direktør Joh. At an- vende en Del af Rosenborg Slotshave til en ny botanisk Have, hvilket Ministeriet havde peget paa, maatte Komiteen, selv om denne Haves Beliggenhed var bekvem, fraraade, dels fordi Jordbunden her efter Udsagn af en Komité af Gartnere, som i sin Tid havde undersøgt den, fandtes uskikket til finere Planters Dyrkning, dels fordi man fandt det uheldigt at berøve Byens Beboere en saa yndet Spaseregang, hvilket man nødvendigen maatte gøre, hvis man lagde en botanisk Have der, da denne i al Fald til visse Tider maatte være afspærret for Publikum.

De urteagtige Planter var sam- lede i regelrette Kvarterer, enaarige, toaarige og fleraarige hver for sig, ligeledes var Lægeplanter og indenlandske Planter plantede i re- gelmæssige Kvarterer. Dertil kommer, at Grundvandet staar saa højt, at det allerede træffes i en Alens Dybde, og om Vinteren løber Fyrgravene derfor fulde af Vand. Spørgsmaalet havde ogsaa været omtalt i Rigsdagen, og Ministeriet henvendte sig derefter til Universitetet for at erfare dettes Stilling til en mulig Flytning. Komiteen havde haft sin Opmærksomhed henvendt paa Grunde paa Frederiksberg, men den fandt det uheldigt at lægge Haven saa langt fjernet fra Universitetet; den burde lægges i en saadan Afstand, at 312 DANMARKS HAVEBRUG OG GARTNERI der ikke spildtes for megen Tid for Universitetslærerne og de Stu- derende, der skulde benytte Haven. Land til dette ny Anlæg, og den havde tænkt sig, at Skraaningerne af den Del af Volden, som laa mellem Sølvgade og Gothersgade, skulde anvendes til Beplantning med Træer af den Art, som man plejede at optage i en botanisk Haves Arboret, men med særligt Hen- syn til Skønheden og Publikums aldeles fri Benyttelse som Spasere- gang.

Lands Størrelse kunde afstaas til Anlæg af en botanisk Have og et astronomisk Ob- servatorium. Weilbach bleven op- taget i Komiteen, og i 1866 forøgedes denne yderligere med Professor bot. Der paafulgte nu en lang Bække Forhandlinger mellem Komiteen og Konsistorium, Kultusministeriet, Krigsministeriet og Finansmini- steriet samt Kobenhavns Kommune om en Bække Spørgsmaal, drejende sig om Universitetets Ejendomsret til den gamle botaniske Haves Grund, Muligheden for et helt eller delvist Mageskifte mellem den gamle og den ny Haves Areal, den ny Haves Størrelse, Erhver- BOTANISKE HAVER 313 velsen af nogle Kommunen tilhørende Arealer ved Farimagsvejen o. a., og som Følge af disse Forhandlinger trak Havesagen i Lang- drag. Af Stenhøjs- BOTANISKE HAVER 347 planter dyrkes nu 830 Arter og Varieteter, af Stauder 550 og af Bregner 53, endvidere af botaniske urteagtige Planter i Systembe- dene, i Skovbede, Mosebede, Sandbede og Lyngbede 630 Arter (alle disse Tal fra 1918). Af Væksthusplanter og Ud- plantningsplanter dyrkes 650 Arter og Varieteter, og af Sommervæks- ter c. Haven beskæftiger — heri indbefattet saavel den botaniske som den økonomiske Del — en fast Gartner samt af Medhjælpere og Gart- neriarbejdere c. BOTANISKE HAVER VED LÆRDE OG KOMMUNALE SKOLER VED SORØ AKADEMI har der tidligt været anlagt en botanisk Have, idet Tyskeren Joachim Biirser, som virkede ved Aka- demiet omkring 1625, har anlagt en botanisk Have. hat die hier vorliegende Arbeit mich doch ofter, als mir lieb Avar.

Komiteen undergik i denne Tid nogle smaa Forandringer, idet Gartner Weilbach i 1868 døde og erstattedes med T h. Og nu var man kommet saa vidt frem i Arbejdet, at der \ m. Planter under Glas findes dels i nogle mindre Bakker, dels i et ældre ensidigt Hus med to Afdelinger og et nyere Saddeltagshus; i det første af disse findes forskellige Varmhus- og Fig. Om dens Anlæg, hele Liv eller dens Indhold af Planter ved man imidlertid yderst lidt. Christensen in Kopenhagen hatte die Freundlichkeit, mir die Orehidaceen anzuveitrauen, welche Herr Siméon Ten gesammelt hat. gcnotigt, meine friiher vorgetragene Ansicht zu verteidigen. wie ich hoffe, gelungen ist, ohne den Boden der Sachlichkeit zu ver Jatsen.

Da Haven efter den Tid, indtil den i Begyndelsen af 70erne skulde flytte bort fra Gammelholm, ikke gennemgik væsentlige For- andringer, giver dette Kort (se Fig. K DEN Interesse, man i gamle Dage nærede for Planterne som de fornemste Lægemidler, har uden Tvivl foraarsaget, at Lægerne for ret at kunne siges at forstaa deres Videnskab maatte give sig af med Botanik, og det var da ikke underligt, at man søgte at skabe Plantesamlinger, hvor Studiet af saavel vildtvoksende som dyrkede Urter kunde ske i Ro og Mag, og hvor Planterne var helliget dette Formaal alene. Sidstnævnte nærede saa megen Interesse for den, at han skænkede 1200 Kronedalere til et Legat (stiftet 5. de Buchwald udgav i 1720 en paa Latin skrevet Bog: „Specimen Medico-Practico-Botanicum" med Beskri- velse af en Del Urters Anvendelse oversat paa Tysk af hans Søn B a 1- thasar Johannes de Buchwald, 1721, af hvilket Værk det fremgaar, at Planterne i den botaniske Have er bleven omplantede i Aaret 1719 og anbragte i alfabetisk Orden. I 1793 blev Holbøll ud- nævnt til botanisk Gartner, men tiltraadte dog først Pladsen 1794, da han forud for Tiltrædelsen foretog en Studierejse til Holland og England. Det Areal, som Haven omfat- tede ved Anlæggelsen, var c. Et Tilbud, som Gehejmeraad G las s en i 1803 havde gjort Universitetet om at overlade dette 8 Tdr. Hor- nemann, som havde siddet i Direktionen, blev som Professor i Bo- tanik ved Universitetet Havens første Ene-Direktør. 1823 atter For- slag om at flytte Haven, hvilke gik ud paa at forene den botani- ske Have med Rosenborg Have, men disse Planer gled dog ud i Sandet, og Haven maatte nøjes med sit indskrænkede Areal indtil 1844. 1842 i København), medens Joachim Frederik Schouw efter Hornemanns Død i 1841 blev Havens Direktør. Ligeledes er det forstaaeligt, at Institutioner eller Privatpersoner efterhaanden som Kommunikationen med fremmede Lande forbedredes og Kendskabet til disse øgedes, fik Lyst til al prøve Dyrkningen af -disse fjærnere Landes Planter. 302 DANMARKS HAVEBRUG OG GARTNERI Efter Ildebranden i Kobenhavn 1728 blev Haven noget formind- sket i Areal paa Grund af de omliggende Gaders Regulering. Februar 1769 2500 Daler til Universitetet, „hvoraf Renten skulde anvendes til Havens „Istandsættelse og bestandige Dyrkelse." Og nu var der endda Udsigt til Udvidelse paa Stedet, idet Kongen 1770 lovede at ville øge den botaniske Have med Communitetets Have og ved indtrædende Vakancer tillige med de Haver, som Sogne- præsten og 1ste Kapellanen ved Frue Kirke sad inde med. Holbøll kom til at virke under fire forskellige Pro- fessorer, nemlig Rottbøll (d. Land Jord paa Østerbro, blev ikke modtaget, formentlig paa Grund af de forholdsvis store Udgifter, Nybygningerne vilde kræve. Holbøll var død i Aaret 1829 og blev fulgt af Otto Josias Nicolaj Mørch (f. Fra 1833 havde den Bestem- melse staaet ved Magt, at der til Arbejdskraften ved Botanisk Have foruden de 300 Rdl., hvormed før- ste Svend lønnedes, maanedlig udbetaltes 125 Rdl. Den øvrige Del af Haven var udlagt i Plæner og Busketter, den største Del af Arboretet laa i Havens sydlige Del. Forholdene var saaledes ikke saa idylliske, som man maaske ved et kortere Besøg i Aarets skønne Dage vilde faa Indtryk af. Efter forskellige Overvejelser var Komiteen bleven staaende ved den Plan, at foreslaa Haven lagt paa Glaciet umiddelbart udenfor de Fæstningsværker, der var bleven ind- rommede til Observatoriet. Dette Arboret burde da forenes med den øvrige botaniske Have paa Glaciet ved Hjælp af en Fodbro over Stadsgraven, og denne egentlige botaniske Have burde til visse Tider være aaben for Publi- kums frie Besøg. Alpeplanter dyrkedes paa Stenhøje paa tre forskellige Steder i Haven og Vandplanter i et regelmæssigt Bassin, hvilket dog led af den 20* Fig. Weilbachs Artikler i Forbindelse med de Planer, som var fremme om Bebyggelse af Gammelholm, gav en frodig Jord- bund for Tanken om Flytning; om disse Planers videre Udvikling be- rettes i Stykket om Haven paa Glaciet, den nuværende botaniske Have. For at forberede den botaniske Haves Flytning fandt Komiteen det hensigtsmæssigt, at der anlagdes en Planteskole for at man kunde tiltrække en Del Træer og Buske til Anvendelse i den ny Have, og i Overensstemmelse hermed lejedes af de militære Myndigheder et Areal paa c. Land tæt udenfor Nørreport (omtrent paa Grønttorvets Plads).

Search for dating sider for gifte Fredensborg:

dating sider for gifte Fredensborg-86dating sider for gifte Fredensborg-46dating sider for gifte Fredensborg-37dating sider for gifte Fredensborg-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating sider for gifte Fredensborg”