Zingen in het donker online dating Community chatting dating friends lv

De leiders van het volk hadden zich al op een vroeger tijdstip in Jeruzalem gevestigd.

De man die toezicht hield op de Levieten in Jeruzalem en op degenen die dienst deden in de tempel, heette Uzzi en was een zoon van Bani, de zoon van Hasabja, de zoon van Mattanja, de zoon van Micha. Men woonde dus verspreid over het hele gebied tussen Berseba en het dal Hinnom.De leiders van de stam Benjamin waren Sallu, de zoon van Mesullam, de zoon van Joëd, de zoon van Pedaja, de zoon van Kolaja, de zoon van Maäseja, de zoon van Ithiël, de zoon van Jesaja, de negenhonderdachtentwintig nakomelingen van Gabbai en Sallai. Hij werd bijgestaan door Juda, de zoon van Hassenua.De leiders van de priesters waren Jedaja, de zoon van Jojarib; Jachin; Seraja, de zoon van Hilkia, de zoon van Mesullam, de zoon van Zadok, de zoon van Merajoth, de zoon van de hogepriester Ahitub.Deze drie mannen gaven leiding aan in totaal achthonderdtweeëntwintig priesters die dienst deden in de tempel.Er waren nog eens tweehonderdtweeënveertig priesters die onder leiding stonden van Adaja, de zoon van Jeroham, de zoon van Pelalja, de zoon van Amzi, de zoon van Zacharia, de zoon van Pashur, de zoon van Malkia.

Search for zingen in het donker online dating:

zingen in het donker online dating-39zingen in het donker online dating-16zingen in het donker online dating-79

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “zingen in het donker online dating”